SFS 2018:770 Förordning om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

SFS2018-770.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av

uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1976:933) om kungörande av

uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.1 ska ha följande lydelse.

1 § De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen

(1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbanks-

lagen (1987:619), 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och

22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av

vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndig-

heten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller

anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Pontus Söderström

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:644.

SFS 2018:770

Publicerad

den 15 juni 2018