SFS 2018:771 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2018-771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver at 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 och 3 §§ och 8 kap.

4 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ska

ha följande lydelse.

1 kap.
6 b §
1 Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet

att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan

ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

Om stödmottagaren är en offentlig aktör ska den ytterligare finansieringen

vara minst 30 procent.

Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de hand-

lingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

3 kap.
3 §
2 För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt för

tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i

artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen

betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför

rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 pro-

cent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

För rådgivningstjänster om energieffektivisering inom fokusområde 5 c i

samma artikel ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av det

upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi

ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av myndighetens kost-

nader för det specifika rådgivningstillfället.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i samma

artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen.

5 kap.
2 §
3 Stöd får lämnas för nyetablering til unga jordbrukare och rennäringsföre-

tagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska lämnas in senast 24 månader

efter etableringen.

1

Senaste lydelse 2018:124.

2

Senaste lydelse 2018:124.

3

Senaste lydelse 2016:16.

SFS 2018:771

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:771

3 § Det nyetablerade företaget ska vid ansökningstillfället ha en produktions-

potential inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som för

den sökandens del motsvarar 860 standardtimmar per år.

Verksamheten ska enligt affärsplanen för den sökandens del uppgå til högst

17 200 standardtimmar per år vid ansökanstillfället.

8 kap.
4 §
4 Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande

enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande under förutsättning att de villkor

som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda.

Ett sådant nytt åtagande ska minst omfatta en period om fem år, oavsett hur

lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall en kompletterande insats läggs till ett befintligt åtagande för betes-

marker och slåtterängar eller fäbodar ska det befintliga åtagandet omvandlas

i enlighet med första stycket.

�ven i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betes-

marker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med

första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2018:124.