SFS 2018:772 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-772.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 64 kap. 41 § ska upphöra att gälla,

dels att 56 kap. 5 och 9 §§, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 22�25 och 40 §§, 108 kap.

15, 17 och 19 §§, 113 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 64 kap. 24 och

40 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 64 kap. 22 § ska lyda ⬝�verföring av medel

och byte av fond⬝,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 64 kap. 17 a�17 d och 46 §§

och 113 kap. 41 §, och närmast före 64 kap. 17 a, 17 c och 46 §§ och

113 kap. 41 § nya rubriker av följande lydelse.

56 kap.
5 §
Allmän ålderspension får lämnas för högst tre månader före ansök-

ningsmånaden om den försäkrade fick sjukersättning omedelbart före 65 års

ålder.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas bara i fråga om pension som

lämnas tidigast från och med den månad då den försäkrade fyller 65 år.

9 §2 Det som föreskrivs i 4 och 6 §§ gäller också i fråga om ökat uttag av

allmän ålderspension.

64 kap.
1 §
I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om premiepension i 2�

6 §§.

Vidare finns bestämmelser om

�

uttag av premiepension i 7�14 §§,

�

kapitalförvaltning, m.m. i 15�22 §§,

�

överföring av medel och byte av fond i 23�27 §§,

�

ändrad pensionsrätt i 28�31 §§,

�

skadestånd i 32�36 §§,

�

kostnader för premiepensionsverksamheten i 37�45 §§, och

�

förbud mot marknadsföring och försäljning via telefon i 46 §.

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2

�ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2018:772

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS

3 §3 Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepension. Pen-

sionsmyndigheten ska erbjuda pensionsspararna valbara fonder med olika

placeringsinriktning och riskprofil på ett fondtorg för premiepension. Myn-

dighetens verksamhet i fråga om premiepension ska bedrivas enligt försäk-

ringsmässiga principer.

Pensionsmyndigheten ska förvalta premiepensionsmedlen genom att

1. ingå avtal om att erbjuda en fond på fondtorget (fondavtal) med fond-

bolag, fondföretag eller förvaltningsbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (2004:46)

om värdepappersfonder (fondförvaltare),

2. ingå samarbetsavtal med Sjunde AP-fonden, och

3. placera medlen i fonder.

Pensionsmyndigheten ska granska att

1. fondförvaltare och fonder löpande uppfyller villkoren i fondavtalen, och

2. fondförvaltare löpande uppfyller kraven i 17 c § andra stycket 2�6.

Ytterligare bestämmelser om Pensionsmyndighetens verksamhet m.m.

finns i lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet

i premiepensionssystemet.

14 § Vid övergång till premiepension i form av livränta ska pensionen

bestämmas med utgångspunkt i tillgångarnas värde vid inlösen av innehavet.

Inlösen ska ske snarast efter det att begäran kom in till Pensionsmyndig-

heten, dock tidigast tre månader före den månad då livräntan första gången

ska betalas ut.

Pensionsmyndighetens fondavtal

17 a § Pensionsmyndighetens fondavtal ska vara affärsmässiga och stan-

dardiserade och i övrigt innehålla de villkor som krävs för att kunna upprätt-

hålla god sed på premiepensionsområdet.

I fråga om en fondförvaltare ska ett fondavtal minst innehålla villkor om

1. affärsmodell, strategier och riktlinjer,

2. organisation och nyckelpersoner,

3. innehav av och handel med finansiella instrument,

4. hantering av intressekonflikter,

5. marknadsföring,

6. tredjepartsförhållande och tredjepartsinformation,

7. deltagande i gransknings- och uppföljningsarbete, och

8. hållbarhetsarbete vid fondförvaltning.

I fråga om fonden ska ett fondavtal minst innehålla villkor om

1. minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet, och

2. innehav av och handel med finansiella instrument.

17 b § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om villkoret i 17 a § tredje stycket 1.

Ansökan om fondavtal

17 c § Ett fondavtal ingås efter ansökan av en fondförvaltare hos Pensions-

myndigheten. Om ansökan bifalls, är ett avtal ingånget mellan fondförval-

taren och Pensionsmyndigheten.

3

Senaste lydelse 2017:232.

2018:772

background image

3

SFS

Pensionsmyndigheten ska bifalla ansökan, om

1. fondförvaltaren uppfyller krav på verksamhetshistorik,

2. fondförvaltaren lämnar och åtar sig att lämna sådan information som

avses i 4 kap. 24 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

3. fondförvaltaren åtar sig att på begäran lämna sådana informations-

handlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 §§ lagen om värdepappers-

fonder till pensionssparare som har valt eller överväger att välja förvaltarens

fond i premiepensionssystemet,

4. fondförvaltaren åtar sig att inte ta ut några avgifter för inlösen av fond-

andelar,

5. fondförvaltaren åtar sig att, med eller utan prisnedsättning, inte ta ut

avgifter i övrigt utöver vad som godtagits av Pensionsmyndigheten,

6. fondförvaltaren åtar sig att för varje år till Pensionsmyndigheten rap-

portera dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade på olika

kostnadsslag, dels de kostnader som dagligen belastat fonden redovisade per

fondandel, och då ange hur stor del som avser förvaltningskostnader, inklu-

sive kostnader för förvaring av fondtillgångarna,

7. fonden uppfyller krav på avkastningshistorik,

8. fonden uppfyller krav på minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premie-

pensionssystemet, och

9. fondförvaltaren och fonden i övrigt uppfyller de villkor i fondavtalet

som Pensionsmyndigheten bestämmer.

17 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan

med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ansök-

ningsförfarandet enligt 17 c § första stycket.

Regeringen får meddela föreskrifter om kraven i 17 c § andra stycket 1, 7

och 8.

19 §4 �verföring enligt 18 § första stycket 1 får göras till en fond, om

1. fondförvaltaren och fonden uppfyller villkoren i fondavtalet, och

2. fondförvaltaren uppfyller kraven i 17 c § andra stycket 2�6.

22 § Pensionsmyndigheten får bestämma ett högsta antal fondavtal som

en fondförvaltare får ingå.

23 § Pensionsspararen har rätt att bestämma var de medel som för spara-

rens räkning förs över enligt 18 § ska placeras, utom i det fall som avses i

24 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ett högsta antal

fonder som samtidigt får antecknas på ett premiepensionskonto.

Bestämmelser om fördelningen av medel när pensionsspararen bestäm-

mer att hans eller hennes medel ska föras över till en eller flera fonder som

förvaltas av Sjunde AP-fonden finns i 5 kap. 1 § andra stycket lagen

(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

4

Senaste lydelse 2013:581.

2018:772

background image

4

SFS

�verföring av medel när pensionsrätt fastställs första gången

24 §5 När pensionsrätt för premiepension fastställs första gången för en

pensionssparare, ska Pensionsmyndigheten föra över de medel som avses i

23 § till sådan förvaltning som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket lagen

(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

25 § På begäran av pensionsspararen ska Pensionsmyndigheten placera

om spararens fondmedel på det sätt som spararen anger.

Pensionsspararen ska upplysas om rätten att placera om fondmedlen.

En begäran om byte av fond ska vara egenhändigt undertecknad av pen-

sionsspararen.

Avgifter från fondförvaltare

40 § Pensionsmyndigheten ska ta ut avgifter från fondförvaltare för att

täcka myndighetens kostnader för

�

handläggning av ansökan enligt 17 c §,

�

granskning av fondförvaltare och fonder enligt 3 § tredje stycket, och

�

information om fonder.

Bestämmelserna i 37 § andra stycket gäller även för sådana avgifter.

Förbud mot marknadsföring och försäljning via telefon

46 § Marknadsföring eller försäljning av tjänster och produkter på premie-

pensionsområdet får inte ske via telefon.

Ett avtal som har ingåtts i strid med förbudet i första stycket är ogiltigt.

Pensionsspararen är då inte skyldig att betala för några tjänster eller pro-

dukter.

Ett handlande som strider mot förbudet i första stycket ska vid tillämpning

av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörligt

mot konsumenter. Ett sådant handlande kan medföra marknadsstörnings-

avgift enligt bestämmelserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

108 kap.

15 § Den som är återbetalningsskyldig enligt bestämmelserna i någon av

2�9 §§ ska betala ränta på det återkrävda beloppet om den handläggande

myndigheten avseende det återkrävda beloppet har

1. träffat avtal med honom eller henne om en avbetalningsplan, eller

2. medgett honom eller henne anstånd med betalningen.

Räntan ska beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen

träffades eller anståndet medgavs. Ränta ska dock inte betalas för tid innan

återkravet har förfallit till betalning.

17 §6 Den som är återbetalningsskyldig för premiepension enligt 2 § ska

betala ränta på det felaktigt utbetalda beloppet med basränta enligt 65 kap.

3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) från utbetalningsdagen till och med

dagen för Pensionsmyndighetens beslut om återkrav.

Första stycket tillämpas inte om återkravet grundar sig på att premie-

pension har betalats ut för tid efter det att den försäkrade har avlidit.

5

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

6

Senaste lydelse 2011:1434.

2018:772

background image

5

SFS

19 §7 Om ett belopp som har återkrävts enligt någon av bestämmelserna i

2�9 §§ inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet.

För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

113 kap.

1 §8 I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om

�

ändring av beslut i 3�6 §§,

�

omprövning av beslut i 7�9 §§,

�

överklagande av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut

i 10�15 §§,

�

överklagande av allmän förvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 §§,

�

tidsfrister för begäran om omprövning och överklagande i 19 och 20 §§,

�

handlingar till fel myndighet i 20 a §, och

�

avvisningsbeslut i 21 §.

Slutligen finns särskilda bestämmelser om

�

allmän ålderspension i 22�36 §§,

�

förmåner till efterlevande i 37�40 §§, och

�

beslut som rör fondförvaltare i 41 §.

Särskilda bestämmelser om beslut som rör fondförvaltare

41 § I fråga om rättelse, ändring och överklagande av följande beslut av

Pensionsmyndigheten gäller bestämmelserna i 36�49 §§ förvaltningslagen

(2017:900):

1. Beslut enligt 64 kap. 17 c § om ansökan att ingå fondavtal med Pensions-

myndigheten.

2. Beslut enligt 64 kap. 40 § om att ta ut avgift från fondförvaltare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 64 kap. 25 och 46 §§

och i övrigt den 1 november 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om samarbetsavtal som

Pensionsmyndigheten har ingått med fondförvaltare före den 1 november

2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

7

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

8

Senaste lydelse 2013:82.

2018:772