SFS 2018:776 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS2018-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1996:242) om domstols-

ärenden ska ha följande lydelse.

2 § Om en annan lag än förvaltningslagen (2017:900) innehåller en bestäm-

melse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:776

Publicerad

den 15 juni 2018