SFS 2018:779 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2018-779.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 4 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

19 kap.
4 §
Länsstyrelser eller kommunala nämnder ska

1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt ge den som

kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsent-

liga intressen att bevaka i saken,

3. hålla sammanträde med den som saken angår och besiktning på platsen

om det behövs för utredningen i ärendet, och

4. underrätta den som har gjort en ansökan eller kommit med synpunkter

genom någon annan än honom eller henne själv och ge honom eller henne

tillfälle att yttra sig om inte annat följer av 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:779

Publicerad

den 15 juni 2018