SFS 2018:780 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-780.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 112 kap. 6 och 7 §§ och 113 kap. 22 §

socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

112 kap.
6 §
Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst får fattas genom

automatiserad behandling om en klargörande motivering för beslutet får ute-

lämnas enligt 32 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).

Beslut som avses i första stycket får även sättas upp i form av elektroniska

dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts

med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan

verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

7 § Beslut om allmän ålderspension får fattas genom automatiserad be-

handling av Pensionsmyndigheten om en klargörande motivering för be-

slutet får utelämnas enligt 32 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).

Detsamma gäller i tillämpliga delar för beslut om efterlevandepension och

efterlevandestöd.

113 kap.
22 §
2 Bestämmelserna om ändring i 3�6 §§ tillämpas inte i ärenden om

allmän ålderspension. I 36 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser

om rättelse av skrivfel och liknande.

I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets

beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra stycket

samt 9, 21 och 23�31 §§.

När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska

vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och 28 §§,

föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse

Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 §

skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2011:1434.

SFS 2018:780

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:780

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)