SFS 2018:781 Lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

SFS2018-781.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt til

luftfartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 a § lagen (1955:227) om inskriv-

ning av rätt till luftfartyg ska ha följande lydelse.

38 a §2 Vid handläggningen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivnings-

ärenden tillämpas inte 22 § andra stycket och 37�39 §§ förvaltningslagen

(2017:900). I 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in-

skrivningsmyndigheter finns bestämmelser om att inskrivningsmyndigheten

ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2005:154.

SFS 2018:781

Publicerad

den 15 juni 2018