SFS 2018:782 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2018-782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

36 §2 Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om för-

valtning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2013:83.

SFS 2018:782

Publicerad

den 15 juni 2018