SFS 2018:784 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

SFS2018-784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 a § växtskyddslagen (1972:318)

ska ha följande lydelse.

11 a §2 När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna lag tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut,

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

�

36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

�

42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2006:808.

SFS 2018:784

Publicerad

den 15 juni 2018