SFS 2018:786 Lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

SFS2018-786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för

Sveriges export- och investeringsråd beträffande

handelssekreterare m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1975:490) om beslutande-

rätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare

m.m.2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av ärenden

hos Sveriges export- och investeringsråd enligt 1 §.

Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat

inte följer av

�

lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva

vissa mål,

�

lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

�

andra föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:536.

3

Senaste lydelse 2012:536.

SFS 2018:786

Publicerad

den 15 juni 2018