SFS 2018:787 Lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

SFS2018-787.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd

arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till

fiskeföretag
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1976:447) om rätt för erkänd

arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag ska ha

följande lydelse.

1 §2 En erkänd arbetslöshetskassa får pröva frågor om statsbidrag till

sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av ett

beslut om fångstbegränsning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om statsbidrag

till sådana fiskeföretag.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas

43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 1989:116.

SFS 2018:787

Publicerad

den 15 juni 2018