SFS 2018:788 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

SFS2018-788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1979:377) om

registrering av båtar2 ska ha följande lydelse.

10 §3 Vid handläggningen hos registermyndigheten av båtregistrerings-

ärenden tillämpas inte 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet att till registermyndigheten anmäla förhållanden

som myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet

i båtregistreringsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:1055.

3

Senaste lydelse 2001:379.

SFS 2018:788

Publicerad

den 15 juni 2018