SFS 2018:790 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

SFS2018-790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot

förorening från fartyg
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 10 § lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
10 §
3 I avgiftsärenden hos Kustbevakningen är fartygets befälhavare

behörig att på partens vägnar ta emot en underrättelse och yttra sig enligt

25 § förvaltningslagen (2017:900). Befälhavaren är på motsvarande sätt

behörig att ta emot en underrättelse om innehållet i Kustbevakningens beslut

enligt 33 och 34 §§ förvaltningslagen och att överklaga beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3

Senaste lydelse 1988:437.

SFS 2018:790

Publicerad

den 15 juni 2018