SFS 2018:794 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

SFS2018-794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 8 § kulturmiljölagen

(1988:950)2 ska ha följande lydelse.

5 kap.
8 §
3 Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas vid handläggning av till-

ståndsärenden hos Stiftelsen Nordiska museet. Beslut i ett sådant ärende

fattas av stiftelsens styresman eller någon annan tjänsteman som styres-

mannen utser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 2002:620.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3

Senaste lydelse 2000:265.

SFS 2018:794

Publicerad

den 15 juni 2018