SFS 2018:795 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

SFS2018-795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och

TV i al mänhetens tjänst
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (1989:41) om finansiering

av radio och TV i allmänhetens tjänst2 ska ha följande lydelse.

14 §3 Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas när RIKAB handlägger

ärenden enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798.

3

Senaste lydelse 2006:798.

SFS 2018:795

Publicerad

den 15 juni 2018