SFS 2018:796 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

SFS2018-796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 10 § begravningslagen

(1990:1144) ska ha följande lydelse.

11 kap.
10 §
2 Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas när en församling hand-

lägger enskilda ärenden enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 1999:306.

SFS 2018:796

Publicerad

den 15 juni 2018