SFS 2018:799 Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

SFS2018-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av

förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets

verksamhetsområde
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1992:318) om över-

lämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhets-

område ska ha följande lydelse.

17 § Om ett beslut som avses i 6 och 10 §§ får överklagas, tillämpas

43�47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:799

Publicerad

den 15 juni 2018