SFS 2018:806 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

SFS2018-806.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i

Sverige2 ska ha följande lydelse.

10 kap.
4 §
3 Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3

Senaste lydelse 2013:454.

SFS 2018:806

Publicerad

den 15 juni 2018