SFS 2018:808 Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

SFS2018-808.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 § lagen (1999:158) om

investerarskydd ska ha följande lydelse.

33 §2 Garantimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2007:1434.

SFS 2018:808

Publicerad

den 15 juni 2018