SFS 2018:809 Lag om ändring i epizootilagen (1999:657)

SFS2018-809.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i epizootilagen (1999:657)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 a § epizootilagen (1999:657) ska

ha följande lydelse.

21 a §2 Vid överklagande av ersättningsbeslut som har fattats med stöd av

bestämmelserna om schablon i 17 § ska Jordbruksverket snarast ompröva

beslutet om överklagandet inte ska avvisas enligt 45 § förvaltningslagen

(2017:900).

Om Jordbruksverket ändrar det överklagade beslutet, ska verket även

överlämna det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses

omfatta det nya beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2007:361.

SFS 2018:809

Publicerad

den 15 juni 2018