SFS 2018:816 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2018-816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

5 kap.
20 §
2 Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas,

utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltnings-

lagen (2017:900):

�

10 § om partsinsyn,

�

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

�

23 § första och tredje styckena om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut,

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett

överklagande går till, och

�

36�39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2017:376.

SFS 2018:816

Publicerad

den 15 juni 2018