SFS 2018:817 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 1 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

17 kap.
1 §
2 Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 9 a § och

18 § tredje stycket får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får

överklagas till regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2015:184.

SFS 2018:817

Publicerad

den 15 juni 2018