SFS 2018:820 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS2018-820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (2005:321) om tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

11 § Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tilläm-

pas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

6 § om service,

�

7 § om tillgänglighet,

�

8 § om samverkan,

�

9 § om utgångspunkter för handläggningen,

�

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

�

13 § om tolkning och översättning,

�

14 och 15 §§ om ombud och biträde,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av

beslut, och

�

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:820

Publicerad

den 15 juni 2018