SFS 2018:826 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

SFS2018-826.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

10 kap.
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt denna lag ska gälla

omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:826

Publicerad

den 15 juni 2018