SFS 2018:827 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

SFS2018-827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur,

m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2006:806) om

provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

26 § Om beslutet har meddelats av en organisation tillämpas 36–39 §§ och

42–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:827

Publicerad

den 15 juni 2018