SFS 2018:830 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

SFS2018-830.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar

och katter
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2007:1150) om tillsyn

över hundar och katter ska ha följande lydelse.

26 §2 Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och

beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av

den som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Om beslutet har meddelats av en organisation tillämpas 36–39 §§ och

42–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det

överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2018:54.

SFS 2018:830

Publicerad

den 15 juni 2018