SFS 2018:837 Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

SFS2018-837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked

vid internationella transaktioner
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § lagen (2009:1289) om prissätt-

ningsbesked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

22 § Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om

det inte är onödigt.

I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som har tillförts

ärendet genom någon annan än näringsidkaren själv och att få tillfälle att

yttra sig över dem tillämpas 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:837

Publicerad

den 15 juni 2018