SFS 2018:838 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2018-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i luftfartslagen (2010:500)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500)

ska ha följande lydelse.

12 kap.
5 §
En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får

överklagas till regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 §

om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap.

25 § första stycket får inte överklagas.

Ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § får prövas av allmän förvaltnings-

domstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund

av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får

överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom

vilket målet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:838

Publicerad

den 15 juni 2018