SFS 2018:840 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2018-840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidare-

utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande

lydelse.

12 §2 När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet

handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-

handahålls av organet, tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen

(2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

7 § första stycket om tillgänglighet,

10 § om partsinsyn,

16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

42–47 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2015:289.

SFS 2018:840

Publicerad

den 15 juni 2018