SFS 2018:842 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2018-842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 7 § radio- och tv-lagen

(2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.
7 §
I ett ärende enligt 6 § tillämpas inte bestämmelserna om kommuni-

kation i 25 § förvaltningslagen (2017:900) i fråga om uppgifter som endast

rör någon annan sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:842

Publicerad

den 15 juni 2018