SFS 2018:843 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2018-843.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2010:751) om

betaltjänster ska ha följande lydelse.

8 kap.
26 §
2 Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra

stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2017:652.

SFS 2018:843

Publicerad

den 15 juni 2018