SFS 2018:844 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2018-844.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 10 och 11 §§ skollagen

(2010:800) ska ha följande lydelse.

29 kap.
10 §
I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt

denna lag hos en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

10 § om partsinsyn,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till, och

36 § om rättelse av skrivfel eller liknande.

I sådana ärenden hos en enskild huvudman tillämpas även bestämmel-

serna i 16–18 §§ förvaltningslagen.

Trots första stycket tillämpas inte

1. bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen i fråga om uppgifter

som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan

verksamhet enligt denna lag, och

2. bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen vid antagning för fri-

villig utbildning.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid betygssättning.

11 § I ärenden där beslut får överklagas enligt 28 kap. tillämpas också 43–

47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:844

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 10 och 11 §§ skollagen

(2010:800) ska ha följande lydelse.

29 kap.
10 §
I ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild enligt

denna lag hos en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

10 § om partsinsyn,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till, och

36 § om rättelse av skrivfel eller liknande.

I sådana ärenden hos en enskild huvudman tillämpas även bestämmel-

serna i 16–18 §§ förvaltningslagen.

Trots första stycket tillämpas inte

1. bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen i fråga om uppgifter

som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan

verksamhet enligt denna lag, och

2. bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen vid antagning för fri-

villig utbildning.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid betygssättning.

11 § I ärenden där beslut får överklagas enligt 28 kap. tillämpas också 43–

47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:844

Publicerad

den 15 juni 2018