SFS 2018:845 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2018-845.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 8 och 16 §§ plan- och

bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

13 kap.
8 §
2 Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5

och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen (2017:900).

16 §3 Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5,

5 a och 6 §§ finns i 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en

detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet

eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på

kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige,

ska det som enligt 43–47 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den

myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas,

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som

infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2016:252.

3

Senaste lydelse 2018:59.

SFS 2018:845

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 8 och 16 §§ plan- och

bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

13 kap.
8 §
2 Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5

och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen (2017:900).

16 §3 Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5,

5 a och 6 §§ finns i 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en

detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då beslutet

eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på

kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige,

ska det som enligt 43–47 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den

myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas,

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som

infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2016:252.

3

Senaste lydelse 2018:59.

SFS 2018:845

Publicerad

den 15 juni 2018