SFS 2018:848 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

SFS2018-848.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § drivmedelslagen (2011:319) ska

ha följande lydelse.

35 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt

föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:848

Publicerad

den 15 juni 2018