SFS 2018:851 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

SFS2018-851.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska införas en ny paragraf,

1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Undantag från förvaltningslagen
3 a § Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om

upphandling, ska den upphandlande myndigheten eller enheten inte tillämpa

10, 24 och 25 §§ i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:851

Publicerad

den 15 juni 2018