SFS 2018:855 Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

SFS2018-855.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

11 kap.
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller med stöd av före-

skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:855

Publicerad

den 15 juni 2018