SFS 2018:862 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

SFS2018-862.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2016:1306) med

kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska

ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
Beslut om sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § får inte

överklagas. Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får, om inte

annat anges, överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller

förbud enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:862

Publicerad

den 15 juni 2018