SFS 2018:906 Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

SFS2018-906.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag til

film
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 29 och 30 §§ förordningen (2016:989) om stats-

bidrag till film ska ha följande lydelse.

29 § Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut, och

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till.

30 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § 2,

beslut om verksamhetsbidrag enligt 12 § och beslut enligt 25 och 26 §§ får

dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:906

Publicerad

den 15 juni 2018