SFS 2018:909 Förordning om ändring i förordningen (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

SFS2018-909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1283) om statligt stöd

genom nationellt utvecklingsbolag
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 och 12 §§ förordningen (2016:1283) om stat-

ligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

11 § Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas

följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn,

16–18 §§ om jäv,

23 § om utredningsansvaret,

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till, och

42 § om vem som får överklaga ett beslut.

12 § Det nationella utvecklingsbolagets beslut enligt denna förordning får

överklagas till Verket för innovationssystem. Andra beslut än beslut enligt

7 och 8 §§ får dock inte överklagas.

I lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om förfarandet vid

överklagande.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:909

Publicerad

den 15 juni 2018