SFS 2018:915 Förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

SFS2018-915.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 44 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) ska ha

följande lydelse.

44 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om drift-

tillstånd enligt 7 och 8 §§, beslut om skyldighet att göra ändringar av

starkströmsledningar enligt 9 och 10 §§, beslut om ersättning enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 33 § 12 och beslut om dispens enligt

38 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:915

Publicerad

den 15 juni 2018