SFS 2018:930 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

SFS2018-930.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patentkungörelsen (1967:838)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 35 § patentkungörelsen (1967:838)1 ska ha föl-

jande lydelse.

35 §2 Patenthavaren ska få en kopia av samtliga skrivelser från invändare.

I övrigt tillämpas 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1991:1331.

2

Senaste lydelse 1993:1312.

SFS 2018:930

Publicerad

den 15 juni 2018