SFS 2018:938 Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

SFS2018-938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 17 a § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1 ska

ha följande lydelse.

17 a §2 När Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt 17 § ska verket vid

behov samverka med Kemikalieinspektionen samt berörda länsstyrelser och

kommuner.

Om Arbetsmiljöverket i sin tillsyn enligt 17 § uppmärksammar att förord-

ning (EG) nr 1907/2006 inte följs på ett område som enligt miljötillsyns-

förordningen (2011:13) omfattas av en annan myndighets tillsynsansvar, ska

Arbetsmiljöverket underrätta den ansvariga myndigheten om bristerna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1992:1136.

2

Senaste lydelse 2011:14.

SFS 2018:938

Publicerad

den 15 juni 2018