SFS 2018:946 Förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

SFS2018-946.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation

av tolkar och översättare
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1985:613) om auktorisation

av tolkar och översättare1 ska ha följande lydelse.

17 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Kammarkollegiets beslut att avslå

en ansökan om auktorisation eller bevis enligt 6 § får dock inte överklagas,

om beslutet beror på att ett kunskapsprov enligt 4 § första stycket 2 inte har

godkänts.

Kammarkollegiets eller en domstols beslut om upphävande av auktorisa-

tion gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1994:413.

2

Senaste lydelse 2007:718.

SFS 2018:946

Publicerad

den 15 juni 2018