SFS 2018:949 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

SFS2018-949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska

ha följande lydelse.

2 kap.
8 §
1 Länsstyrelsens beslut enligt 2 och 2 a §§ och 6 § första stycket får

överklagas till regeringen. Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och

vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket får överklaga

sådana beslut. Kustbevakningen får överklaga länsstyrelsens beslut enligt

2 a §.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:655.

SFS 2018:949

Publicerad

den 15 juni 2018