SFS 2018:951 Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

SFS2018-951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i personalföreträdarförordningen

(1987:1101)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § personalföreträdarförordningen (1987:1101)1

ska ha följande lydelse.

14 § I 16 § första stycket 4 förvaltningslagen (2017:900) finns bestäm-

melser om att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen

på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om det

finns någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet

i ärendet kan ifrågasättas.

Om styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en

arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföre-

trädare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att

�

han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, eller

�

han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2007:744.

SFS 2018:951

Publicerad

den 15 juni 2018