SFS 2018:956 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

SFS2018-956.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § avgiftsförordningen (1992:191) ska ha

följande lydelse.

4 §1 En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift

enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla

1. tidskrifter och andra publikationer,

2. informations- och kursmaterial,

3. konferenser och kurser,

4. rådgivning och annan liknande service,

5. lokaler,

6. utrustning,

7. offentlig inköps- och resurssamordning,

8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,

9. upplysningar per telefon, om denna service går utöver myndighetens

serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

förvaltningslagen (2017:900), och

10. tjänsteexport.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verk-

samheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:216.

SFS 2018:956

Publicerad

den 15 juni 2018