SFS 2018:957 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2018-957.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1

dels att 6 kap. 23 §, 7 kap. 4 § och 12 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a §, och närmast före 1 kap.

4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Undantag från förvaltningslagen
4 a §
Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om

kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden

om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i

efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon

ska kunna ta till vara sin rätt.

6 kap.
23 §
2 Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av

skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator.

7 kap.
4 §
3 Den som vill antas till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

I 2 och 3 §§ förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studie-

avgift vid universitet och högskolor finns det bestämmelser om att betalning

av anmälningsavgift i vissa fall är en förutsättning för att anmälan ska

prövas.

Frågor om antagning avgörs av högskolan.

12 kap.
3 §
4 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av en disciplinnämnd

än beslut om avstängning och varning får dock inte överklagas.

1

Förordningen omtryckt 1998:1003.

2

Senaste lydelse 2006:1053.

3

Senaste lydelse 2010:544.

4

Senaste lydelse 2002:81.

SFS 2018:957

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

SFS 2018:957

2

4 § Beslut av en högskola i annat fall än som nämns i detta kapitel får

överklagas endast om det är tillåtet enligt en annan författning än för-

valtningslagen (2017:900).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)