SFS 2018:964 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2018-964.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 kap. 6 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

6 kap.
6 §
1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vatten-

myndighetens, länsstyrelsens och Jordbruksverkets beslut enligt 2 kap.,

3 kap., 4 kap. 14 och 45 §§, 5 kap. och 6 kap. 2 a och 5 a�5 c §§ får dock

inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:826.

SFS 2018:964

Publicerad

den 15 juni 2018