SFS 2018:966 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

SFS2018-966.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:238) om

totalförsvarsplikt
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:238) om totalför-

svarsplikt

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 2 §, av följande lydelse,

dels att rubriken till 1 kap. ska lyda ”Inledande bestämmelser”.

1 kap.
2 §
Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kom-

munikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om

inskrivning för värnplikt, civilplikt eller utbildningsreserv enligt 3 kap. 1 §

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efter-

hand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska

kunna ta till vara sin rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:966

Publicerad

den 15 juni 2018