SFS 2018:967 Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

SFS2018-967.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till

totalförsvarspliktiga
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 kap. 1 § förordningen (1995:239) om förmå-

ner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

12 kap.
1 §
1 I 4 § lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den

som tjänstgör inom totalförsvaret finns bestämmelser om

1. tillämpning av socialförsäkringsbalken i fråga om ändring och ompröv-

ning av beslut, och

2. överklagande i fråga om dagpenning och familjebidrag.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om statlig riskgaranti

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2010:1474.

SFS 2018:967

Publicerad

den 15 juni 2018